KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
İthalatta Kredi Kartı ile Ödeme ve KKDF
Öğr.Gör. Yaser Gürsoy
01.10.2014

İthalat; gümrük idaresi tarafından ithalat gümrük beyannamesinin tüm işlemleri tamamlanarak ithalata konu olan malın Türkiye gümrük bölgesine (serbest dolaşıma) giriş eylemidir. (1) 

İthalat bedellerinin ödenmesi aşağıdaki şekillerde yapılır; (2)

a)   Banka kanalıyla ve ithalatçıya ait Döviz Tevdiat Hesabın (DTH) ’dan,

b)   Kredi kartı ile,

c)   İthalatçı tarafından ihracat bedeli olduğu beyan edilen ve alışı (tahsili) yapılmamış ihracat bedelinden,

d)   Sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan kredilerden ödenebilir.

Bedeli kredi kartı ile ödenen ithalat işlemleri Sermaye Hareketleri Genelgesine göre sonuçlandırılır. İthalat bedeli döviz ya da Türk Lirası olarak ödenebilir. 

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ithalat işlemlerinde yüzde altı (%6) oranında Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (K.K.D.F) kesintisi uygulanır. (3)

Aşağıdaki ithalat işlemlerinde KKDF istisna mevcuttur;

a)   İthalat gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi (DSB), Türk Parası Transfer Belgesi (TPTB) ya da ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ödendiğinin banka tarafından verilen bir yazı ile gümrük idaresine ibrazı halinde, (4)

b)   Yurt içinde yerleşik kişiler tarafından, ithalat bedelinin yurt dışından tedarik edilen krediler aracılığı ile yurt dışı satıcıya ödemenin yapıldığının gümrük idaresine ibrazı halinde, (5)

c)   İthal edilen eşya bedelinin taraflar arasında yapılan anlaşma gereğince, T.C Merkez Bankası genelgesine uyumlu geçici veya kati kabulünden sonra ödenecek olması halinde yapılacak ithalatlarda, (6)

d)   İhracatı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalatlarda KKDF kesintisi sıfır (0) olarak uygulanır.  

Yukarıda açıklamalara göre peşin ithalat dışındaki tüm ithalat işlemlerinde K.K.D.F uygulanmaktadır. K.K.D. Fonunu ödememek için; ithalat bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce (ithalat gümrük beyannamesi tescilinden önce) transfer edildiğinin ibrazı gerekir.

Bu bağlamda; ithalat bedelinin kredi kartı ile ödenmiş olması halinde, ödeme ibrazı yapılmış olmamaktadır.  Ödeme ibrazı yapılamayan, yukarıdaki istisnalar dışında kalan ithalat işlemlerinde ve kredi kartı ile ödeme yapılarak gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde K.K.D.F uygulanır. (7)

Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı.  

Kaynakça;

1-   “Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi” 2014, Yaser GÜRSOY, Ekin Kitabevi, Bursa, 9. Baskı.
2-   2009-GNL-1 s. 23.07.2009 tarihli İhracat ve İthalat Genelgesi.
3-   K.K.D.F Kesintileri Dair Karar - 2011/2304, (13.10.2011 t. 28083 s. R.G.)
4-   Gümrükler Genel Md’nün, 09.09.2014 tarihli 0002591454 sayılı tasarruflu yazısı,
5-   Gümrükler Genel Md’nün 27.06.2014 tarih ve 1147826 sayılı tasarruflu yazısı,
6-   T.C Merkez Bankasının 05.08.1996 t. ve 117926 sayılı yazısı (96/2)
7-   Gelir İdaresi Başkanlığı 11.08.2014 t. 81651 sayılı yazısı.