KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İyi çalışmalar. % 90 tevkifatlı yapım işi ihalesi aldık, altımızda taşeronlar var onların altında da taşeronlar var. İhale makamı bizden KDV tevkifatı uyguluyor bizde altımızdakine uyguluyoruz sanırım 3 alttaki taşerona da uygulanıyor böylece aynı KDV’yi üç defa devlete ödüyoruz. Sorum; Bu tevkifat işlemi Kanunen kaç alt taşerona uygulanır sınırı var mıdır? Örnekteki 3 taşeronun KDV yönünden faydalanabileceği bir yol var mıdır? (sanırım büyük ihalelerde 5-6 alt taşeron olabilir.) 117 no.lu tebliği inceledim ama işin içinden çıkamadım. Cevabınıza teşekkür ederim.

Değerli Üyemiz,

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen işlemler bazında;

a) Tam Tevkifat
b) Kısmi Tevkifat yapılmasını zorunlu tutmuştur.

Tevkifatın Niteliği: Mal teslimi ve hizmet ifasını gerçekleştiren taraf değil, bunları teslim alan tarafından hesaplanan KDV’nin kısmen veya tamamen sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

Beyan ve İndirim Hakkı: Teslimin yapıldığı dönemde 2 No.lu KDV Beyanıyla Beyan edilir ve aynı dönemde verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyanında indirim yapılır. Beyanın gecikmesi durumunda fiili beyan dönemi dikkate alınır.

1) Tam Tevkifat Uygulaması

a) İkametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların işlemleri,
b) GVK 18. maddesi kapsamına giren Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
c) Kiralama işlemleri ve
d) Reklam verme işlemleridir.

2) Kısmi Tevkifat Uygulaması

İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilecektir.

3) Kısmi Tevkifat Yapacaklar

a) Tüm KDV Mükellefleri (1 No.lu KDV Beyanı Verenler)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) Bunlar;

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri ile bunların dışındaki kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,(Hastane)
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları(TÜRMOB)
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,(SGK)
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (İDT ve KİK)
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılanlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İMKB’de (BİST) işlem gören şirketler ve
- Kalkınma ve yatırım ajanslarıdır.

4) Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

a) Tevkifat Kapsamına Girenler;

Belirlenmiş alıcılara (Tebliğin 3.1.2/b ayırımında sayılanlara) karşı ifa edilen yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri.

b) Tevkifat Kapsamındaki Hizmetler: (3.2.1.2)

- Her türlü inşaat işleri,
- İnşaat işleri ile ilgili her türlü bakım-onarım, dekorasyon, çevre düzenleme, montaj ve benzeri işler (inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılsa dahi),
- Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje ve benzeri hizmetler.

c) Tevkifat Oranı: Yukarıda belirtilen işlerde Tevkifat oranı 2/10’dur. Eski uygulama 1/6 iken bu oran bir miktar artırılmıştır.

d) Özellikli Durumlar

*** Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılacaktır. (Taşeronlara devir işlemlerinin yazılı bir sözleşmeye dayanıp dayanmamasının önemi yoktur.)

Örnek 1: (A) Bakanlığı tarafından yapılan enerji nakil hattı işi ihalesini (B) İnşaat A.Ş. kazanmıştır. (B) bu işe ait nakliye işlerini (C) firmasına devretmiştir. Bu durumda, (B)’nin (A)’ya, (C)’nin (B)’ye düzenledikleri faturalarda tevkifat uygulanacaktır.

Örnek 2: DSİ tarafından yaptırılan bir baraj inşasında kullanılacak hazır betonun, işin asıl yüklenicisi (A) İnş. Taah. A.Ş. tarafından (B) Hazır Beton A.Ş.den temin edilmesi durumunda, hazır betonun hazırlanması, nakli ve yerine konulması işinin belirli bir yapım işinin bölümlerini teşkil eden işlerden olması ve bu nedenle inşaat taahhüt işi olarak kabul edilmesi nedeniyle (B) tarafından verilen hazır beton taahhüt ve temini hizmeti tevkifat uygulaması kapsamında olacaktır.

*** Alıcının, Tebliğin (3.1.2/b) ayrımında sayılanlar arasında yer almaması halinde, ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetleri tevkifata tabi tutulmayacaktır.

Ancak ilk yüklenicinin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında yer alması halinde, ilk aşamada tevkifat kapsamına girmeyen bu işin kısmen veya tamamen devredildiği alt yüklenicilerden tevkifat yapılacaktır.

Örnek 3: Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamına girmeyen (A) Ltd, yaptıracağı hizmet binası inşaatını (B) A.Ş’ye ihale etmiştir. (B), hisse senetleri İMKB’de işlem gören bir şirkettir. (B), bu inşaatın su basmanı işini (C) firmasına yaptırmaktadır. Bu durumda, (B)’nin (A)’ya düzenlediği faturada tevkifat uygulanmayacak, (C)’nin (B)’ye düzenlediği faturada ise tevkifat uygulanacaktır.

*** Alıcı ve ilk yüklenicinin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında yer alması halinde ilk safhada tevkifat söz konusu değildir. Ancak ilk yüklenicinin bu yapım işini Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında yer almayan alt yüklenicilere devretmesi halinde kendisi tarafından tevkifat uygulanacaktır.

5) Sonuç

Yukarıda yapılan ayrıntılı açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, sorunuzda belirttiğiniz yapım işlerindeki KDV tevkifatı uygulamasında, taşeronların herhangi birinin Tebliğin (3.1.2/b) ayrımı kapsamında yer almaması varsayımı altında, alt taşeronlar için belirlenmiş bir sınır veya sayı bulunmamaktadır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.