KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İyi günler, avukat bir mükellefimiz hem mesken hem de işyeri olarak kullanılmak üzere bir gayrimenkul satın almış ve %1 KDV dahil gayrimenkul bedelini fatura karşılığı ödemiştir.Tapuda daire olarak gözüken bu gayrimenkul için ödemiş olduğu KDV’ yi indirim konusu yapabilir miyiz? İlgili gayrimenkul için amortisman ve faiz giderlerinin tamamını mı yoksa yarısını mı indirebiliyoruz?

Değerli üyemiz, 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68’nci maddesinde serbest meslek erbabının kazancından indirim konusu yapabileceği giderler sıralanmıştır.

Madde hükmüne göre, ikametgahı kendi mülkü olup, bir kısmını işyeri olarak kullanan serbest meslek erbabı, söz konusu gayrimenkule ilişkin amortisman giderinin yarısını kazancından indirebilecektir.

Bununla birlikte, kredi kullanmak suretiyle iktisap edilmiş gayrimenkule ilişkin ödenen faiz giderlerinin, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakta olup, konuya mali idare özelgelerle çözüm getirmiştir. Özelgelerde özetle, “konut olarak edinilmekle beraber serbest meslek faaliyetlerinde fiilen işyeri olarak kullanılan taşınmazların iktisabı için kullanılan banka kredileri nedeniyle ödenen faizlerin, taşınmazların aktife alındığı hesap dönemi sonuna kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi zorunlu olup, sonraki dönemlerde ödenen kredi faizlerinin maliyet bedeline intikali veya doğrudan gider olarak kaydedilmesi mümkündür.” denilmektedir.

Özelgeyi kaleme alanların serbest meslek faaliyetinde “aktife alınması”ndan kasıtlarının tam olarak ne olduğu konusunda net bir fikir yürütememekle beraber, bu ifadeyi “envantere dahil etme” olarak yorumluyoruz. Zira serbest meslek erbabı serbest meslek kazanç defteri tutar ve bu defterde “aktif-pasif” gibi bilanço terimleri kullanılmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, ikametgahının bir kısmını işyeri olarak kullanan serbest meslek erbabının söz konusu gayrimenkule ilişkin ödemiş olduğu kredi faizlerinin yarısını da “maliyet ile ilişkilendirmeksizin” serbest meslek kazancının tespitinde “gider” olarak indirebileceğini kabul etmek gerekmektedir. 

Son olarak, ikametgahın bir kısmının işyeri olarak kullanılmasında, amortisman, ısıtma, aydınlatma gibi giderlerin yarısının serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirimi, Gelir Vergisi Kanunu ile serbest meslek erbabına tanınan bir imkan olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu imkandan faydalanabilmek için gayrimenkulün envantere dahil edilmesi şartı da aranmamaktadır. Bu kapsamda, ilgili gayrimenkulün tesliminde ödenen %1 katma değer vergisinin indirime konu edilmesini olanaklı bulmuyoruz. Şahsen sahip olunan gayrimenkulün mesleki faaliyette kullanılmasının, bu gayrimenkulün envantere ve dolayısıyla KDV kapsamına girmesine sebebiyet vermediği düşüncesindeyiz. 

Bu nedenle, serbest meslek erbabının bir kısmını ikametgah bir kısmını ise işyeri olarak kullandığı gayrimenkuller için, alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı gibi, mesleki faaliyette kullanılmasına son verilmesi olayının işletmeden çekiş sayılarak KDV hesaplanmasına konu edilmesinin de söz konusu olmayacağının kabul edilmesi gerekmektedir.  

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk ekibi