KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
İyi günler, gerçek kişi bir müşterimiz eğitim hizmeti, kitap ve dergi basımı yapmaktadır. Kitap ve dergilerde yazıların yayınlanması için yazarlara telif bedeli ödemesi ayrıca eğitim için hocalara eğitim bedeli olarak ödeme yapıyor ve bu ödemelere yaptığı kesintileri muhtasar beyanname ile beyan ediyor. Bu müşterimiz bir sene içerisinde bu yazarlarımıza ve hocalara birkaç iş yaptırmaktadır fakat bu kesintiler her ay yapılmıyor. Bu durum süreklilik arz eder mi? Bunlar için sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyanı vermemiz gerekiyor mu?

Değerli Üyemiz,

Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Anlaşılacağı üzere; müşteriniz tarafından alınan eğitim hizmeti karşılığında, eğitmenlere yaptığı ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Söz konusu ücret ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca gelir vergisi tevkifatına tabi iken, ücret ödemeleri üzerinden (mükellef veya sorumlu sıfatıyla) KDV hesaplanması söz konusu değildir.

Bununla birlikte, müşterinizin yayımladığı kitap ve dergilerde yazıları yayınlanan yazarlara ödenen telif bedelleri üzerinden de Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca (18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla) %17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmalıdır.

Diğer yandan, yazarlara ödenen telif bedelleri üzerinden KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususu, yazarların söz konusu serbest meslek işlerini mutad ve sürekli olarak veya arızi olarak yapıp yapmadığına bağlı olacaktır.

Sözü edilen faaliyetleri mutad ve sürekli olarak yapanlar KDV mükellefi olacak ve kendileri serbest meslek makbuzu düzenleyerek KDV hesaplayıp mükellef sıfatıyla beyan edeceklerdir. Arızi serbest meslek faaliyetinde bulunanlar ise KDV mükellefiyeti tesis ettirmeyecektir.

Serbest meslek faaliyetlerini mutad ve sürekli olarak yapanların prensip olarak, KDV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerekmektedir. Ancak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri münhasıran aynı Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara yapanların hesaplayacağı KDV'nin bu kişi veya kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Serbest meslek faaliyetlerini (Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri) arızi olarak yapılması halinde ise, KDV hesaplanması veya sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte, aynı veya birbirini izleyen yıllarda birden fazla eser meydana getirilmesi, faaliyette devamlılık unsurunun meydana geldiğinin karinesi olarak kabul edilmektedir.

Müşteriniz bu kapsamdaki alımlarında, yazarlardan bir yazı talep etmesi gerekmektedirir. Bu yazıda işlemi yapanlar;

- Faaliyetlerinin arızi olması nedeniyle KDV'ye tabi olmadığını veya
- Faaliyetlerinin KDV'ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV'nin sorumlu sıfatıyla beyanını tercih ettiklerini veya
- Faaliyetlerinin KDV'ye tabi olduğunu ve hesaplanacak KDV'nin kendileri tarafından mükellef sıfatıyla beyan edileceğini belirteceklerdir.

Bu yazı, Vergi Usul Kanununun muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanacak ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilecektir.

Son olarak; düzenlenmiş olan bir hizmet sözleşmesi ile işverene bağlı olarak çalışanların meydana getirdikleri eserler nedeniyle elde ettikleri kazançlar, serbest meslek kazancı değil ücrettir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.