KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler
ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği

 

1 SAYILI LİSTE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete No 29286
Resmi Gazete Tarihi 05/03/2015
Kapsam

 

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun[1] 19 uncu maddesinin (c) bendi hükmüne göre, özel tüketim vergisi (ÖTV) 1 Ağustos 2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.


[1] 12.06.2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

I- MÜKELLEFİYET

A. VERGİNİN KONUSU
1. (I) Sayılı Listedeki Malların Kapsamı 
2. Malların (I) Sayılı Liste Kapsamında Olup Olmadığının Tespiti 
3. (I) Sayılı Listedeki Mallarla İlgili Değişiklikler
B. TANIMLAR
1. İthalat 
2. Teslim ve Teslim Sayılan Haller
C. VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Ç. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU
1. Mükellef 
2. Vergi Sorumlusu

II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ

A. İHRACAT İSTİSNASI
1. ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri 
2. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracat Teslimleri 
3. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi 
4. Serbest Bölgelere veya Yetkili Gümrük Antreposu İşleticisine Yapılan Teslimler 
5. Türkiye'de İkamet Etmeyen Yolculara Yapılan Teslimler
B. DİPLOMATİK İSTİSNA
1. İstisnanın Kapsamı 
2. İstisnadan Yararlanabilecekler 
3. İstisnadan Yararlananlara Belge Verilmesi 
4. İstisna Kapsamında ÖTV Mükelleflerinin Mal Teslimi ve Beyanı 
5. Rafinerilerden ÖTV Ödenerek Alınan Mallar ile ÖTV Mükelleflerinden ÖTV Ödenerek Alınan Doğal Gazın İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı 
6. Sorumluluk
C. DİĞER İSTİSNALAR
1. Askeri Amaçlı İstisna 
2. Petrol Arama ve İstihsal Faaliyetlerinde İstisna 
3. Tasfiyelik Malların Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslimlerinde İstisna 
4. Özel Tüketim Vergisi Kanunundaki İthalat İstisnalarının (I) Sayılı Liste Bakımından Durumu 
5. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde İstisna 
6. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna
Ç. VERGİNİN TECİLİ VE TERKİNİ
1. İmalatta Kullanılan (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini 
2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini
D. İSTİSNALARIN SINIRI
E. VERGİ İNDİRİMİ

III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK

A. VERGİLEME ÖLÇÜ VE TUTARLARI
B. (A) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
1. Deniz Araçlarına Akaryakıt Teslimleri 
2. Biyoetanol ile Harmanlanmış Benzin Teslimleri 
3. İhraç Edilecek Elektrik Üretimi İçin Fuel Oil Teslimleri 
4. Etilen Üretimi İçin L.P.G. Teslimleri 
5. Oto Biodizel ile Harmanlanmış Motorin Teslimleri 
6. Aerosol Üretiminde Kullanılmış L.P.G. Teslimleri 
7. Hava Yakıtlarının Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimleri 
8. (A) Cetvelindeki Diğer Mallara İlişkin Sıfır ÖTV Tutarlı Teslimler
C. (B) CETVELİNDEKİ MALLAR İÇİN İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI
1. İmalatta Kullanılmış (B) Cetvelindeki Malların Teslimleri
Ç. MÜTESELSİL SORUMLULUK VE CEZA UYGULAMASI
1. Fason Olarak Rafine Ettirilen Ham Petrolden Elde Edilen (I) Sayılı Listedeki Petrol Ürünlerinin Teslimi 
2. (I) Sayılı Listedeki Malların Daha Yüksek Tutarda Vergiye Tabi Bir Mal Olarak Kullanılması veya Üçüncü Kişilere Satılması 
3. Ulusal Markeri Bulunmayan veya Standartlara Uygun Markeri Olmayan Malların Bulundurulması 
4.  İşleme Taraf Olanların Müteselsil Sorumluluğu

IV- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ
B. BEYAN ESASI
1. Beyanname Verme Zamanı
C. BİLDİRİMLER
Ç. TARH İŞLEMLERİ
1. Tarh Yeri 
2. Tarhiyatın Muhatabı 
3. Tarh Zamanı
D. VERGİNİN ÖDENMESİ
E. VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ
F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN ÖTV'NİN DÜZELTİLMESİ
1. Düzeltme Yapılabilmesinin Şartları 
2. Düzeltme İşlemleri

V- GÜMRÜK İDARELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN KAYNAKLI  İŞLEMLER

A. GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNATA İLİŞKİN İŞLEMLER
1. Gümrükte Alınacak Teminat 
2. İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu 
3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri

VI- DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

A. DİĞER HÜKÜMLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
1. Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda ÖTV Uygulaması 
2. Kayıt Düzeni
B. ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
1. Geçiş Dönemine İlişkin Hususlar ve Yetki 
2. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler 
3. Yürürlük

 

EKLER

 

Tebliğin tümünü görmek için tıklayınız.

Etiketler : ÖTV