KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
ÖTV Genel Tebliği (Seri No: 29)
Oto Biodizel ile Motorinin Harmanlanması ve Oto Biodizelli Motorin Teslimi
ÖTV Genel Tebliği (Seri No: 29)

 

31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 29)

2/9/2013 tarihli ve 2013/55951 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa2 ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarlarının, bu mallara yalnızca Türkiyede üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiyede toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı cetveldeki 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı oto biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacağı ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarlarının, 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar için (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98inden az olamayacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddede ayrıca bu hesaplama sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hanenin dikkate alınacağı, bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile yukarıda belirlenen orana göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Özel Tüketim Vergisi Kanununun sözü edilen maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Kararnamenin 3 üncü maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

1. TANIMLAR

Bu Tebliğin uygulamasında;

Bitkisel Atık Yağ: Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde3 tanımlanan bitkisel atık yağ kapsamına giren yağlardan yalnızca Kararname uyarınca Türkiyede toplanan kullanılmış bitkisel kızartmalık yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlar kapsamında olanları,

Harmanlayıcı: Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesini haiz, Kararname kapsamında oto biodizel ile motorini harmanlayan ve teslim eden 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda4 tanımlanan Rafinerici ve Dağıtıcı”yı,

Kararname: 2/9/2013 tarihli ve 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını,

Motorin: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı malları,

Oto Biodizel: Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numarasında yer alan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) oto biodizel üretimi için verilen “İşleme Lisansı” sahibi firmalar tarafından yalnızca Türkiyede üretilen tarım ürünlerinden (Türkiyede üretilen tarım ürünleri, Türkiyede ekilip hasat edilen tarım ürünlerini ifade etmektedir) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiyede toplanan bitkisel atık yağlardan elde edilen malı,

Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesi: Harmanlayıcılara ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından verilen, üç takvim yılı için düzenlenen, üzerinde harmanlayıcıya ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK: 1) olarak yer alan izin belgesini,

Oto Biodizelli Motorin: Oto biodizel ile motorinin harmanlanması sonucu elde edilen malı,

Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi: Üreticilere ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğü tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu Tebliğin ekinde (EK: 2) olarak yer alan izin belgesini,

Üretici: Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen Oto Biodizel Üretim İzin Belgesini haiz, harmanlayıcılara teslim edilmek üzere oto biodizel üreten gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

2. OTO BİODİZEL ÜRETİMİ VE TESLİMİ

Oto biodizelin Kararname kapsamındaki indirimli vergi uygulamasına konu olabilmesi için yalnızca oto biodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlayıcılara teslim edilmiş olması gerekmektedir.

2.1. Oto Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi

2.1.1. Üreticilerin Müracaat Şartları ve Belge Talebi

Oto biodizel üretim izin belgesini almak isteyen mükelleflerin;

- Müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10undan fazlasına sahip olanların; affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikâp, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu5 ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna6 muhalefetten mahkûm olmamaları 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu7 kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda8 yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

gerekmektedir.

Bu şartları haiz üreticiler, oto biodizel üretim izin belgesini alabilmek için EPDKdan alınan işleme lisansı ve sanayi sicil belgesini ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin % 51i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biodizel üretim izin belgesi verilmesinde yukarıdaki şartlar ve belgeler aranılmayacaktır.

2.1.2. Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

İlgili vergi dairesi söz konusu müracaat üzerine;

- Üreticinin, vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunup bulunmadığını sorgulayacak, ÖTV mükellefiyeti yoksa ÖTV mükellefiyeti tesis edecek ve bu Tebliğin (2.1.1.) bölümünde ifade edilen diğer hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolün