KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Özellikli Faturalar ve KDV Oranları (II)
SMMM, CRMA Ali İhsan Kayacı
30.04.2013

Özellikli Faturalar ve KDV Oranları (II)

19 Nisan tarihinde MizanTürk platformunda yayınlanan yazımızda; fiyat farkı, vade farkı, kur farkı ve teminat mektubu komisyon faturalarından bahsetmiş olup, bunların KDV oranları ise işlemin ait olduğu KDV oranı üzerinden hesaplanacağını, teminat mektubu komisyonlarının yansıtma faturalarında ise KDV Oranının %0 olduğundan bahsetmiştik. Bunlar dışında kalan ve yazımızın devamı niteliğini taşıyan diğer özellikli işlemler ve KDV oranlarını ise şu şekilde açıklayabiliriz;

Nefaset Bedeli ve KDV Oranı

Nefaset bedeli, yapılan işin veya hizmetin sözleşme maddelerinde belirtilen koşullara veya öngörülen standartlara uyulmaması halinde işi yaptıran tarafın eksik ödeme yapmasına imkân sağlayan ve ceza niteliğine benzer bir uygulamadır.

Buradaki kasıt, işi yapan tarafın yaptırana bir bedel ödemesi şeklinde değil de, borçtan belirli bir bedel düşülmesidir. İşi yaptıran kişi anlaşmış olduğu fiyattan daha düşük bir bedel ödeyeceğinden, işi yaptıran için bir gelir söz konusu olup bunu faturalaması gerekmektedir.

İşte, işi yaptıran tarafın işi yapan tarafa cezai şart benzeri keseceği, ödeme tutarından düşülmesini sağlayan bu tür faturalarda genellikle KDV uygulaması söz konusu olmamaktadır. Fakat aslı itibariyle nefaset bedellerinin ne için ve ne amaçla kesildiği önem taşımaktadır.

Eğer nefaset bedelleri mal veya hizmet teslimleri ile alakalı ise kesilecek bu fatura fiyat farkı niteliği taşıdığından malın KDV oranı üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.

Örneğin; malın sözleşmeye istinaden zamanında teslim edilmemesinden dolayı alıcı uğradığı zararı nefaset bedeli altında tedarikçiye yansıtmış ise fatura malın KDV oranı üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Fakat mal ve teslim hizmeti ile alakalı bir durum değil de, tazminat niteliğinde bir durum söz konusu ise KDV’nin konusuna girmemektedir.

Örneğin; showroom dekorasyon işi yaptırıp istenilen dekorasyonun sözleşmede belirtilen maddelere göre yapılmaması durumunda kesilen tazminat niteliğinde fatura KDV konusuna girmemektedir.

Örneklerimizi çoğaltacak olursak; sigorta şirketlerince ödenecek hasar tazminatları, cayma tazminatları, sözleşmenin belirtilen günden önce tek tarafça sonlandırılması ve nakliye şirketlerine malın kaybedilmesi karşılığı kesilecek tazminat (nefaset) faturaları KDV konusuna girmemektedir.

Reklamasyon Faturası ve KDV Oranı

Reklamasyon, satın alınan bir malın istenilen kalitede olmaması sonucu, malı satı alan firmanın malı iade etmeyerek, zararını telafi edici bir tutarı fatura ile malı satan firmadan bedel istenmesi veya alınan malın bedelinden düşülmesi şeklinde ortaya çıkabilir.

Bu faturalar genelde yurt dışı satışlarda ortaya çıkmaktadır. Çünkü malın kalitesinde çıkan bir sorundan dolayı iade alınıp yerine yenisi gönderilmesi daha maliyetli olmaktadır. Bu nedenle iade alınmayıp, genelde malın bedelinden anlaşılan tutarda bir bedel düşürülmesi yoluna gidilmektedir.

Reklamasyon faturaları birçok olguyu içerebilmektedir. Bu nedenle faturada sadece “Reklamasyon” olarak belirtilmesi yetersiz kalmaktadır. Reklamasyonun bir iade mi, tazminat mı veya indirim mi olduğu belirtilmelidir.

Reklamasyon faturalarında belirli bir mala istinaden kesilmekte ise o malın KDV oranı üzerinden KDV hesaplanmalı, müşteri odaklı kesilecek ise (yani faturalarla ilişkilendirilmeyecekse) %18 olarak kesilmelidir.

Bedel Tenzili ve KDV Oranı

Tenzil, kelime anlamı itibariyle indirmek anlamı taşımaktadır. Alınan bir malın bedelinin düşürülmesi karşılığında kesilebilecek bu faturalarda, makalemizin birinci kısmında (19 Nisan tarihinde MizanTürk platformunda yayınlanan yazımızda) fiyat farkı için yapmış olduğumuz açıklamalar bu kısım için de geçerlidir.

Ciro Prim Bedeli Faturaları ve KDV Oranı

Müşterilerin ek çalışma ve çabaları sonucu belirli bir dönem sonunda veya yılsonlarında hedeflenen alış miktarına veya tutarına ulaşmaları takdirde ekstra bir indirim kazanmaktadırlar. Bu indirimin tedarikçi firmaya yansıtılması mümkündür.

Önceki düzenlemelerde bu tür ciro prim ve iskonto uygulamalarında, satışa konu mal veya hizmetten bağımsız bir hizmet olarak değerlendirildiğinden, bu işlemlere ilişkin faturalarda KDV oranı %18 uygulanıyordu.

Ancak mali idare bu görüşünü 19.01.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değiştirmiş ve KDV oranını malın KDV oranı ile ilişkilendirmiştir.

Örneğin; yaptığımız bilgisayar satışlarında KDV oranı %18 olduğundan, bu satışlara istinaden kesilen Ciro Prim Faturalarında KDV oranının da  %18 olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Sonuç olarak; fiyat farkı, kur farkı, vade farkı, ciro prim faturaları, bedel tenzili faturalarında ve yansıtma faturalarında “malın tabi olduğu KDV oranı”, teminat mektubu komisyon yansıtma faturalarında “%0”, nefaset ve reklamasyon faturalarında ise durumun özelliğine göre uygulanacak KDV oranları dikkate alınabilir.