KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Şirket bilançosunda geçmiş yıl kârları hesabında yer alan 189.143,47.-TL ile geçmiş yıl zararları hesabında yer alan 4.578,03.-TL’nin mahsubu sonrası kalan 184.565,44.-TL kârın 7.415,44.-TL’sinin bırakılması sonucu oluşan 177.150,00.-TL ve yine bilançoda yer alan 22.850,00.-TL tutarındaki sermaye düzeltme olumlu farkının sermayeye eklenmesi suretiyle, şirketin yeni sermayesi 1.200.000,00.-TL’ye çıkarıldı ve her biri 120,00.-TL değerinde 10.000 adet hisseye ayrılmıştır. Ortaklık paylarının dağılımı ise şu şekildedir: 4.600 adet hisseye karşılık 1.ortağın payı 552.000,00.-TL, 4.250 adet hisseye karşılık 2. ortağın payı 510.000,00.-TL, 400 adet hisseye karşılık 3.ortağın payı 48.000,00.-TL, 250’şer adet hisseye karşılık 4.,5. ve 6. ortakların payı ise 30.000,00.-TL. Sizden ricam konuyu kavrayabilmem için detaylık açıklama ve muhasebe kaydını yapmanızdır. Şimdiden teşekkür ederim.

 

Değerli üyemiz; 

Şirketlerin iş hacimlerinin büyümesiyle mevcut sermaye yetersiz kalabilmekte, şirketler finansman yapılarını kuvvetlendirmek amacıyla sermaye artışı yoluna başvurabilmektedirler. 

Şirketler iki şekilde sermaye artırımına gitmektedirler; bunlardan birincisi şirket ortaklarından ek fon temin ederek yapılan bedelli sermaye artırımı, ikincisi ise şirketin kendi iç kaynakları ile yapılan bedelsiz sermaye artırımıdır. 

Bilançonun pasifinde öz kaynaklar grubunda yer alan geçmiş yıl kârları,  hisse senedi ihraç primleri, gayrimenkul satış kârlarından oluşturulan fonlar, enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farkları gibi bazı kalemlerin sermayeye ilave edilmesi bedelsiz sermaye artırımına örnektir. 

Bu kalemlerde yer alan tutarların herhangi bir nedenle başka hesaplara alınması veya işletmeden çekilmesi vergiye tabi tutulmakta iken, sermayeye eklenmesi ise vergiye tabi değildir. Vergisel açıdan sağlanan bu avantaj, işletmelerin bu kalemleri sermayeye ilave etmesini teşvik etmektedir. 

Öte yandan, sermaye düzeltmesi olumlu farkları geçmiş yıl zararlarından mahsup da edilebilecektir. 

Muhasebe kayıtlarına gelince, şirketinizin bedelsiz sermaye artırımı sırasında yapması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır; 

Mad. No

AÇIKLAMA

   BORÇ

  ALACAK

1

......................................14.11.2012......................................

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS
   501.01 Ortak (A)    92.000

   501.02 Ortak (B)    85.000

   501.03 Ortak (C)      8.000

   501.04 Ortak (D)      5.000

   501.05 Ortak (E)      5.000

   501.06 Ortak (F)      5.000

  

                                            500 SERMAYE HS     

 

 

200.000,00

 

    

   

 

 
    

    

    

 

     200.000,00

 

  

 

 

Mad. No

AÇIKLAMA

   BORÇ

  ALACAK

2

......................................14.11.2012......................................

502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HS

570 GEÇMİŞ YIL KÂRLARI HS

  

                                              501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS

                                              580 GEÇMİŞ YIL ZARARLARI HS

 

Geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra kalan sermaye düzeltmesi

olumlu farkları ve geçmiş yıl kârlarının sermayeye eklenmesi    

                        

 

  22.850,00

 181.728,03

 

    

   

 

   

  200.000,00

     4.578,03