KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Şirketlerde ortaklar şirketten hisselerini devrederek çıkabilmektedirler. Şirketlerden ayrılan ortakların SSK'ya bildirimlerini yapmadık. Bu durumda; 1-4/B li olan ortak ortaklıktan ayrıldıktan ayrılışını SGK ya bildirmeyen şirkete ceza kesilir mi? 2-Şirket ortaklığından ayrılan ortağın bildirimini 3 ay sonra SGK ya bildirecek şirkete yasal süre olan 10 gün değilde 3 ay sonra bildirdi diye ceza kesilebilinir mi? Saygılar

Değerli Üyemiz,

Şirket ortaklarından;

1- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları bu görevlerinin bittiği tarihte sona erer ve bu tarih şirket yetkililerince ve sigortalılarca,

2- Limited şirket ortaklarının sigortalılıkları ise hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibarıyla sona erer ve bu tarih, sigortalılar ve şirket yetkililerince, on gün içinde SGK’ya bildirilmelidir, aksi takdirde her bir sigortalı için asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanmaktadır.

Örneğin, Limited şirket ortaklığı olan sigortalı, 01/02/2014 tarihli noter devir sözleşmesi ile hissesinin tamamını devretmiştir. Ortaklar kurulunca devrin yapılmasına 15/02/2014 tarihinde muvafakat verilmiştir.

Devrin pay defterine işlendiği tespit edilen sigortalının sigortalılığı ortaklar kurulu karar tarihi olan 15/02/2014 tarihi itibariyle sona erdirilecek, karar tarihi sigortalı veya şirket yetkilerince 25/02/2014 tarihine kadar bildirilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak bildirimler ceza ile muhatap olacaktır.

Ancak işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanmaktadır.

Buna ilaveten idarî para cezalarının, itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun da dörtte üçü tahsil edilmektedir. Uygulamalarınızda bu hususlara dikkat etmeniz yararınıza olacaktır.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.