KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerde tevkifat söz konusu olmaz... Fatura düzenleme ve amortisman ayırma sınırı 2017 yılı için 900-TL'dir ... İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde iade konusu yapılamayacak kısım 2017 yılı için 21.400-TL.dir ... Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı 01.07.2017-31.12.2017 döneminde 4.732,48-TL.dir ... Hizmet süresi ne olursa olsun 18 yaşından küçük 50 yaşından büyük işçilerin yıllık izin hakları 20 gündür...
TMS/TFRS   |   SPK Mevzuatı   |   Vergi Mevzuatı   |   SGK Mevzuatı 
Muhasebe | Vergi |  SGK |  Denetim |  Meslek Mevzuatı |  TTK |  TMS/TFRS |  Borçlar Kanunu |  Hepsi
Üstadlarım kolay gelsin. Restaurant işleten mükellefimin işyerinde haftada 3 saat program yapan müzisyenler var ve bu müzisyenler VUK 155 teki 4 şarttan hiçbirine haiz olmadığı için Gelir Vergisi Sirküleri 74'e göre vergiden muaf lar. Bunlara yaptıkları hizmet karşılığı ssk lı mı göstermek zorundayız yada Gider Pusulası düzenlesek yeterli olurmu? Teşekkür ederim

 

Değerli Üyemiz,

5510 sayılı Kanunu’nun 4. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; ses ve saz sanatçıları ile müzik ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanların 4/a kapsamında sigortalı olması gerektiğini hüküm altına almıştır. Bu doğrultuda işyerinde çalışan müzisyenin, 4/a kapsamında sigortalı olarak bildirilmesi ve işveren sıfatıyla gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekecektir.

Ayrıca sosyal güvenlik mevzuatı karşısında, mükellefinize ait işyerinde çalışan müzisyenlerin sigortalılık durumu üç şekilde değerlendirilebilir:

1- İster kısmi süreli ister tam süreli çalışsın, ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günün üzerinde olan, bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan; ses ve saz sanatçıları ile müzik ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılacağından, sigortalılık bildirimleri işverenleri tarafından SGK’ya yapılacaktır.

2- 5510 sayılı Kanunun Ek-6 ncı maddesi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıklarının kendileri tarafından prim ödemeleri suretiyle sağlanabilmektedir.

Kanun’un Ek-6. maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenlerin, “Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ve sanatçı ve işvereni arasında imzalanan kısmi süreli iş sözleşmesi ile ikamet edilen ilde bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işe giriş bildirgesinin işveren ile çalışanın bağlı olduğu meslek birliği veya sendika ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkez veya taşra birimleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde bu işe giriş bildirgeleri SGK tarafından işleme alınmamaktadır.

3- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan müzisyenlerin gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olmaları ve aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu ilgili Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine onaylatarak belgelemeleri halinde, 5510 sayılı Kanunun 6/(k) maddesi gereğince sigortalı sayılmamaktadır. Bu noktada gider pusulası ile yapılan ödemeler, müzisyenlerin sigortalı olmasını gerektirmeyeceğinden sigortalı bildirimleri söz konusu değildir.

Sosyal güvenlik uygulamaları dolayısıyla herhangi bir idari yaptırım ile karşılaşmamak için yukarıda belirtilen hususları göz önüne almanızda fayda bulunmaktadır. Zira düzenlenen gider pusulası, sigortalı lehine hizmet tespit aracı olarak değerlendirilebilmektedir.

İyi çalışmalar dileriz,

MizanTürk Ekibi.